hlavička webu

Moderní větrolamy proti erozi

Vědci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU) se zaměří na obnovu větrolamů, jejich protierozní i další funkce s cílem hodnotit účinnost těchto tradičních prvků krajiny. Výsledky chtějí aplikovat při plánování současné krajiny, tak aby byla schopná efektivně čelit nepříznivým vlivům.

Větrolamy jsou účinnými adaptačními opatřeními proti negativnímu vývoji klimatu, ať už jde o vyšší frekvence výskytu sucha nebo kritické rychlosti větru, které způsobují větrnou erozi. Eroze postihuje ornici, tedy svrchní nejúrodnější a nejkvalitnější vrstvu půdy. „Závažnost větrné eroze se zvyšuje s rostoucím výskytem sucha, růstem extremity počasí a také s celkovou degradací půdy,“ nastínila doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU.

Životnost v minulosti zakládaných větrolamů končí, protože kvůli rychlému dosažení protierozního efektu byly vysazovány rychle rostoucí ale poměrně krátkověké dřeviny. Je tedy čas přistoupit k jejich obnově. „Na to reaguje projekt, který kromě primární protierozní funkce větrolamů cílí i na jejich funkci ekologickou, estetickou, mikroklimatickou a krajinotvornou,“ uvedla doc. Středová.

Patentovali deflametr

Větrem unášené prachové částice přispívají kromě degradace půdy i ke zhoršování kvality ovzduší a s tím souvisejících zdravotních rizik. Pro kvantifikaci eroze v závislosti na meteorologických a půdních podmínkách vědci AF MENDELU v rámci dlouhodobého výzkumu větrné eroze vyvinuli a patentovali deflametr s aktivním lapačem, který stanovuje množství a zrnitostní složení půdních částic erodovaných a unášených větrem.

Jedinečnost popisovaného zařízení spočívá v přesném určení termínu transportu, možnosti relativně kvantifikovat množství a pomocí následné digitální analýzy obrazu zachycených částic stanovit velikost deflátů. Takto zachycené částice pak hodnotí v rámci projektu vyvinutý software. Tento nástroj umožňuje efektivně plánovat umístění větrolamů v krajině. Výsledky projektu poskytnou metodiku hodnocení větrolamů a budou využitelné při krajinném a územním plánování. Cílem je dosáhnout takové krajinné struktury, která bude schopna efektivně čelit různým nepříznivým vlivům, k nimž patří i větrná eroze.

 

F1 Výsledky projektu na obnovu větrolamů mají být využitelné při krajinném a územním plánování tak, aby krajina byla schopna efektivně čelit nepříznivým vlivům Foto archiv MENDELU
Detail půdních částic zachycených při erozní epizodě (rozměr jednoho čtverce čtvercové sítě je 40 × 40 μm) Foto archiv MENDELU
Detail půdních částic zachycených při erozní epizodě (rozměr jednoho čtverce čtvercové sítě je 40 × 40 μm) Foto archiv MENDELU
hmyz 01
Se změnami klimatu hmyz stále déle vzdoruje podzimu
Listí na stromech pomalu žloutne, ale sršně asijské vesele dál bzučí, komáři tygrovaní bodali ještě na...
skot na pastvě
Doplňkové látky snižují produkci metanu u přežvýkavců
Maso a mléko přežvýkavců jsou pro člověka zásadní zdroje důležitých živin, které nelze snadno získat...
Výběr z příspěvků