hlavička webu

Efektivní ochrana proti hrabošům

V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé potýkají ve zvýšené míře, může docházet i k nezanedbatelným ztrátám na výnosech. Účinné řešení proti hrabošům i s ohledem na životní prostředí představuje unikátní stroj Terrier.

Ve spolupráci Ing. Pavla Růžka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně a společnosti P & L, spol. s r. o., vznikl unikátní stroj Terrier (chráněný patentem) určený pro aplikaci rodenticidů s minimálním dopadem na necílové organismy a životní prostředí. Tento stroj vytváří podpovrchovou dutinu, a to buď noru nebo rýhu, která může přecházet v malé vstupy až na povrch půdy, aby se hraboš snadno dostal až k návnadě. V zásobníku spolu s rodenticidem může být také atraktant, aby tohoto drobného hlodavce cíleně k návnadě nasměroval. Kromě použití při kalamitním výskytu je Terrier vhodný také pro preventivní ochranu v době nízkého výskytu hraboše. Podle doporučení Ing. Růžka je účelné například několikrát objet souvratě po zasetí polních plodin a regulovat jeho počty na přirozenou mez.

Terrier lze namontovat na vlastní rám (od jedné do tří pracovních jednotek) nebo na rám jiných strojů (plečky, kypřiče, secí stroje a podobně). „Cena jednoho aplikátoru se pohybuje od 90 do 150 tis. Kč a předpokládá se možnost využití dotace z Programu rozvoje venkova,“ upřesnil Ing. Růžek. V nabídce je také technologie s variabilní aplikací do ohnisek ovládaná přímo traktoristou nebo na základě předešlého monitoringu pozemků drony. Značnou výhodou tohoto stroje ve srovnání s konkurenčním výrobky je podle Ing. Růžka snadné a rychlé zapravení aplikátoru pod povrch půdy a možnost aplikace různých rodenticidů a jejich směsí včetně nejčastěji používaného přípravku Stutox II. Zařízení bylo úspěšně ověřeno na více než 40 farmách v České republice i zahraničí (z toho část ve službách) na desítkách tisících hektarech zemědělské půdy.

S hraboši se budeme podle Ing. Růžka setkávat na našich polích také v příštích letech častěji, než jsme byli dosud zvyklí. Souvislost je zřejmá s měnícími se technologiemi hospodaření – konzervační systémy zpracování půdy, meziplodiny a další opatření šetrná k životnímu prostředí, která ale těmto malým hlodavcům mohou poskytovat vhodné úkryty. Poté, co se hraboš přemnoží, jsou ve vzrostlých plodinách účinná řešení již obtížně aplikovatelná, zejména v souvislosti se zákazem plošné aplikace rodenticidů. Důležité jsou proto včasné zásahy a prevence.

Podpovrchová nora pro ukládání návnady na hraboše Foto Pavel Růžek
Mělká podpovrchová dutina (rýha) s otvory pro snadnější přístup hraboše k návnadě Foto Pavel Růžek
Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
pasou se
Světlá budoucnost pro pastvu slepic
Pastva drůbeže je udržitelná zemědělská technika, která se týká chovu nosnic, masných kuřat, perliček...
P a L 2
Aby žádné osivo nepřišlo nazmar
Společnost SEED SERVICE s. r. o. uspořádala v lednu a únoru sérii seminářů zaměřených na trvalé travní...
Výběr z příspěvků