hlavička webu

Efektivní ochrana proti hrabošům

V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé potýkají ve zvýšené míře, může docházet i k nezanedbatelným ztrátám na výnosech. Účinné řešení proti hrabošům i s ohledem na životní prostředí představuje unikátní stroj Terrier.

Ve spolupráci Ing. Pavla Růžka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně a společnosti P & L, spol. s r. o., vznikl unikátní stroj Terrier (chráněný patentem) určený pro aplikaci rodenticidů s minimálním dopadem na necílové organismy a životní prostředí. Tento stroj vytváří podpovrchovou dutinu, a to buď noru nebo rýhu, která může přecházet v malé vstupy až na povrch půdy, aby se hraboš snadno dostal až k návnadě. V zásobníku spolu s rodenticidem může být také atraktant, aby tohoto drobného hlodavce cíleně k návnadě nasměroval. Kromě použití při kalamitním výskytu je Terrier vhodný také pro preventivní ochranu v době nízkého výskytu hraboše. Podle doporučení Ing. Růžka je účelné například několikrát objet souvratě po zasetí polních plodin a regulovat jeho počty na přirozenou mez.

Terrier lze namontovat na vlastní rám (od jedné do tří pracovních jednotek) nebo na rám jiných strojů (plečky, kypřiče, secí stroje a podobně). „Cena jednoho aplikátoru se pohybuje od 90 do 150 tis. Kč a předpokládá se možnost využití dotace z Programu rozvoje venkova,“ upřesnil Ing. Růžek. V nabídce je také technologie s variabilní aplikací do ohnisek ovládaná přímo traktoristou nebo na základě předešlého monitoringu pozemků drony. Značnou výhodou tohoto stroje ve srovnání s konkurenčním výrobky je podle Ing. Růžka snadné a rychlé zapravení aplikátoru pod povrch půdy a možnost aplikace různých rodenticidů a jejich směsí včetně nejčastěji používaného přípravku Stutox II. Zařízení bylo úspěšně ověřeno na více než 40 farmách v České republice i zahraničí (z toho část ve službách) na desítkách tisících hektarech zemědělské půdy.

S hraboši se budeme podle Ing. Růžka setkávat na našich polích také v příštích letech častěji, než jsme byli dosud zvyklí. Souvislost je zřejmá s měnícími se technologiemi hospodaření – konzervační systémy zpracování půdy, meziplodiny a další opatření šetrná k životnímu prostředí, která ale těmto malým hlodavcům mohou poskytovat vhodné úkryty. Poté, co se hraboš přemnoží, jsou ve vzrostlých plodinách účinná řešení již obtížně aplikovatelná, zejména v souvislosti se zákazem plošné aplikace rodenticidů. Důležité jsou proto včasné zásahy a prevence.

Podpovrchová nora pro ukládání návnady na hraboše Foto Pavel Růžek
Mělká podpovrchová dutina (rýha) s otvory pro snadnější přístup hraboše k návnadě Foto Pavel Růžek
Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
Farmers_1
Roboty pro zemědělskou praxi
Společnost Leading Farmers CZ, a. s., ukazuje zemědělcům směr budoucího vývoje a nabízí součinnost při...
Zaplevelení ozimé pšenice po selhání ochrany proti heřmánkovci nevonnému Foto archiv ČZU
Znalost rezistence pomáhá s antirezistentní strategií
Mezi nejpoužívanější herbicidy ohledně počtu účinných látek i rozsahu aplikací patří inhibitory acetolaktát...
Výběr z příspěvků