hlavička webu

Mapování zaplevelení drony

V poslední době se klade důraz na snížení environmentálních a zdravotních rizik v souvislosti s aplikací přípravků na ochranu rostlin a omezuje se používání některých účinných látek. Jednou z možností, jak za těchto podmínek zajistit nezbytnou ochranu rostlin, může být plošně diferencovaná aplikace herbicidů na základě detekce výskytu plevelů na pozemcích v podobě bodové/ohniskové či zónové aplikace.

Ověření mapování zaplevelení bylo realizováno Mendelovou univerzitou v Brně a společností Skymaps s. r. o. v rámci projektu OP PIK (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024838) na několika pozemcích v ČR, na Slovensku a v Rumunsku v období 2021–2023. Výzkum doc. Ing. Vojtěcha Lukase, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně a jeho týmu se zaměřoval na detekci vytrvalých plevelů (pcháč rolní, heřmánkovec nevonný) v širokořádkových plodinách jako je kukuřice. Většina pokusných ploch byla ověřována v režimu plošně cílené aplikace jednou dávkou opravného herbicidního zásahu. Pro mapování byly využity jak nízkonákladové multispektrální drony, tak profesionální drony osazené multispektrální kamerou.

 

Úspora herbicidních přípravků

 

Zpracování obrazových dat při ověřování mapování zaplevelení bylo provedeno v software aplikaci Cultiwise, kterou vyvinula společnost Skymaps s. r. o. Výsledky ověřování na 22 poloprovozních pokusných plochách v různých produkčních podmínkách s celkovou výměrou 1095 ha ukázaly na potřebu provedení aplikace na 17–100 % plochy pozemku v závislosti na intenzitě zaplevelení a technických možnostech aplikace. Celkový průměr modelově aplikované plochy byl 77 %, při odečtení ploch s nastavenou dvojí aplikační dávkou se jednalo o 50 %. Úspora herbicidních přípravků by v tomto případě dosahovala od 23 do 50 %. Součástí ověření byla i realizace plošně cílené aplikace herbicidů ve spolupráci se společností ROSTĚNICE a. s. koncem května 2023 na pozemcích s kukuřicí setou o celkové výměře 78,4 ha. Pozemky byly zmapovány bezpilotní technikou DJI Mavic 3 Multispectral cíleně na herbicidní ošetření pcháče rolního a heřmánkovce nevonného v porostu kukuřice v růstové fázi pět až šest listů. Následovala aplikace přípravků Dicavel (0,6 l/ha) a Story (0,2 l/ha) s dávkou postřikové jíchy 200 l/ha. Reálné provedení aplikace na třech pozemcích o výměře 78,4 ha vykázalo potřebu aplikace postřiku na 29,9 ha, a tedy plošnou úsporu přípravků na úrovni 62 %.

Ve spolupráci se Spearhead Czech s. r. o. a STROM Praha byla testována i přesnost provedené cílené aplikace herbicidů v letech 2022 a 2023. Detekce zaplevelení byla provedena na dvou pozemcích na základě snímkování multispektrálními drony DJI P4M M3M a následným zpracováním a vyhodnocením dat v software pix4d fields. Po aplikaci postřikovačem John Deere 4150i byla z telematických záznamů vyhodnocena přesnost provedené aplikace nad 90 %. Předpokladem takto úspěšné aplikace je spolehlivá detekce zaplevelení a přesné navádění zemědělské techniky s využitím RTK signálu.

Bezpilotní prostředky plní nezastupitelnou úlohu při identifikaci zaplevelení nebo detekci poškození porostu, kde se uplatňují RGB či multispektrální data s velmi vysokým prostorovým rozlišením několika mm až cm. V kombinaci s pokročilým řízením aplikačních trysek u postřikovací techniky se tak otevírají nové možnosti cílené aplikace přípravků na ochranu rostlin s významnou ekonomickou úsporou aplikovaných látek až v několika desítkách procent. Významné je také omezení negativního fytotoxického působení selektivních herbicidních přípravků na plodiny.

Bezpilotní prostředek DJI Phantom 4 Multispectral představují nenákladné drony využitelné v precizním zemědělství Foto Vojtěch Lukas
Bezpilotní prostředek DJI Phantom 4 Multispectral je nenákladný dron využitelný v precizním zemědělství Foto Vojtěch Lukas
Bezpilotní prostředek DJI Mavic 3 Multispectral je nenákladný drony využitelný v precizním zemědělství Foto Vojtěch Lukas
Bezpilotní prostředek DJI Mavic 3 Multispectral je nenákladný drony využitelný v precizním zemědělství Foto Vojtěch Lukas
Příklad detekce různých plevelných druhů v kukuřici v aplikaci Cultiwise s vyznačením bounding boxů a mapou pro následnou cílenou aplikaci selektivních herbicidů (Skymaps, 2023)
Příklad detekce různých plevelných druhů v kukuřici v aplikaci Cultiwise s vyznačením bounding boxů a mapou pro následnou cílenou aplikaci selektivních herbicidů (Skymaps, 2023)
escube - rostliny
Půdní mikrogel ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy
Multifunkční 100 % biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně...
tuz1_U
Více organické hmoty, méně eroze
Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval...
Výběr z příspěvků