hlavička webu

Přesné technologie pro reprodukci dojnic

Reprodukční výkonnost je klíčovým faktorem v řízení chovu mléčného skotu a špatné výsledky reprodukce mají negativní dopad na ekonomickou udržitelnost chovu dojnic. Vzhledem k velikosti mléčných farem a nákladům na práci byly pro optimalizaci reprodukce mléčného skotu zavedeny přesné technologie, aby chovatelé mohli sledovat jednotlivé dojnice.

Tyto technologie mohou automaticky monitorovat jednotlivé dojnice. Slouží jako nástroj managementu na farmě a zlepšují pohodu dojnic, zdraví a reprodukční výkonnost. Doba říje a doba, kdy se dojnice začíná telit, jsou dvě klíčová místa v reprodukčním procesu. Znalost těchto momentů pomocí přesných technologií umožňuje chovatelům věnovat maximálnít pozornost jednotlivým dojnicím během říje a otelení.

Přesné technologie

Technologický pokrok významně změnil metody ve všech oblastech, včetně chovu mléčného skotu. Stupeň každého pokroku ale závisí na nákladech, dostupnosti infrastruktury, kulturní přizpůsobivosti a úrovni potřebné odborné přípravy. Přesné technologie navržené speciálně pro aplikace v chovu dojnic se zabývají integrací komunikačních systémů, datových a informačních technologií a udržitelných zařízení s cílem zlepšit reprodukci, snížit provozní a mzdové náklady a dodat spolehlivá a přesná data a analýzy pro účely řízení a plánování.

Senzory

Senzory se používají k zaznamenávání změn specifických fyzikálních a fyziologických parametrů dojnic, jako je vaginální teplota, chování při příjmu krmiva a pití, přežvykování, stání a ležení, pohyby ocasu a k jejich převodu na měřitelný signál, jako je elektrické napětí.

Reprodukční schopnost

Reprodukční ukazatel se vypočítá jako počet dojnic, které zabřezly, dělený počtem krav, které k zabřeznutí byly způsobilé. Běžně se měří interval, servis perioda, mezidobí, ale i kvalita detekce říje a zabřezávání.

Automatická detekce říje

Senzory používané ke sledování ukazatelů reprodukce skotu využívají určitých fyziologických reakcí odpovídajících reprodukčním funkcím. Říje u dojnic se dá detekovat prostřednictvím změn chování, zvýšené aktivity, jako je chůze, seskupování sexuálně aktivních zvířat, zkrácení doby strávené příjmem krmiva, odpočinkem, přežvykováním a také nižší dojivostí. Nejspolehlivějším znakem říje je stání krávy, když na ní naskakuje jiná přibližně 5 sekund nebo déle. Kromě toho kolem říje kolísá tělesná teplota, den před říjí klesá asi o 0,5 °C, zvyšuje se během říje a klesá v době ovulace.

Pedometry

Pedometry měří počet kroků, které dojnice udělá, a umožňují srovnání s dříve zaznamenanou aktivitou, což vede k automatické detekci říje, když je zjištěno její zvýšení.

Detektory citlivé na tlak

Tlakové detektory sledují říje pomocí bezdrátového vysílače připevněného nad ocasem dojnice, aby digitálně odeslaly data, čas a trváním každé říjové události. Všechna data jsou shromažďována, ukládána a okamžitě díky softwaru hlášena farmáři.

Obojky s inerciálními jednotkami

Obojky těmito měřicími jednotkami shromažďují údaje o zrychlení a pomocí gyroskopu i vzeskoky a používají se k odhadu vzorců chůze dojnice v říji.

Termovizní systémy

Infračervená termografie je neinvazivní technologie, která poskytuje data o teplotě v reálném čase pro detekci říje. Infračervená termografie může předpovědět ovulaci 24–48 hodin předem na základě změn teploty kůže měřené u vulvy dojnic.

Automatická detekce otelení

Otelení musí být pečlivě sledováno, aby se dosáhlo optimálního výsledku. Po otelení může dojít k perinatální mortalitě telat a komplikacím jako je prolaps dělohy, zánět dělohy (metritida, endometritida). Proto je včasná pomoc při otelení zásadní pro zajištění přežití dojnic a telat a pro zlepšení reprodukce. Metody detekce otelení jsou založeny na měření fyziologických změn dojnice ve vztahu k porodu telete (vaginální teplota, poloha ocasu) nebo ke kontrakcím břišních svalů. Používají se senzory k automatické detekci různých změn, ke kterým dochází kolem nebo během otelení.

Inklinometry a akcelerometry

Inklinometry (sklonoměry) a akcelerometry se používají k detekci pohybu ocasu a změn chování, ke kterým dochází v době otelení. Krávy mají tendenci izolovat se od zbytku stáda v den otelení a zvyšují počet uléhání a vstávání. Kromě toho se doba trvání a frekvence pohyb ocasu zvyšuje již pět dní před porodem. Příjem krmiva, pití a ruminace se kolem porodu snižují.

Tlakové senzory

Abdominální pásy obsahující tlakové senzory se používají ke sledování kontrakcí dělohy. Jakmile je tlakovým senzorem detekována kontrakce dělohy, je generován signál rádiových vln a předán přijímači k analýze dat a poté jsou na mobilní telefon farmáře odeslány hlasové a/nebo textové zprávy s varováním o nadcházejícím telení.

Intravaginální teploměry

Vaginální teplota je o 0,4–0,6 °C nižší v den otelení ve srovnání s 48 hodinami před otelením a intravaginální teploměry se používají k detekci poklesu tělesné teploty.

Kamery

Videokamery mohou identifikovat přesný čas otelení a pomocí umělé inteligence a neuronových sítí mohou v době otelení vygenerovat výstrahu a odeslat ji chovateli, technikovi nebo veterináři, aby rozhodli o opatřeních.

Závěr

Přesné technologie zlepšují reprodukční výkonnost dojeného skotu s neodmyslitelnými ekonomickými a environmentálními výhodami a přinášejí významné zlepšení životních podmínek zvířat díky zvýšené předvídatelnosti říje a doby otelení. Kromě toho monitorování otelení pomocí senzorů snižují výskyt mrtvě narozených telat a komplikací, jako je poporodní endometritida a infekce dělohy. Senzory používané pro detekci říje a otelení poskytují neinvazivní dálkové monitorování dojnic, aby byly zajištěny výborné výsledky reprodukce a udržitelnost mléčné farmy.

Zdroj: Dairy Global

Pedometry měří krokovou aktivitu krav a pomáhají detekovat říji
Různé typy senzorů jsou nejčastěji umístěny na obojcích
Termokamery poskytují data o teplotě v reálném čase
1
Připraveni na budoucí výzvy
Zástupce vedení společnosti HORSCH Leeb Applications GmbH Theodore Leeb v rámci polního dne v Tlumačově...
Letošního veletrhu SPACE se zúčastnilo 1207 vystavovatelů
V Rennes rezonovalo téma udržitelnosti
Na výstavišti v Rennes se v polovině září uskutečnil již 37. ročník mezinárodního veletrhu SPACE. Zúčastnilo...
Výběr z příspěvků