hlavička webu

Plzeňský kraj vyhlásil nové dotace do krajiny

Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program Zdravá krajina. Má zlepšit životní prostředí regionu. Pro letošek na něj vyčlenil šest milionů korun. Je rozčleněn do tří titulů zaměřených na výsadbu dřevin, zadržování vody, ochranu druhů i jejich rozmanitost a ochranu biotopů a ošetření významných stromů. Uvedl to náměstek hejtmana Josef Bernard.

Krajina podle Bernarda není v dobrém stavu. Sucho, eroze nebo povodně ji zasahují mnohem víc než v minulosti. „Proto jí chceme vrátit původní funkci a rozmanitost. Pomocí malých dílčích opatření dokážeme zlepšit její stav. Každý z nás se může zapojit drobným zásahem,“ řekl. Zdravá krajina je podle Bernarda aktivitou kraje, která se snaží zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty.

Krajina podle náměstka ztrácí vodu, přichází o biotopy. Bylo chybou, že se voda svedla do umělých koryt řek, která se vybetonovala nebo narovnala. „Dnes se stává voda v přírodě nejvzácnější komoditou a krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, aby v ní byly různé živočišné druhy,“ řekl Bernard. V rámci aktivity Zdravá krajina vznikl informační web, kde jsou příklady dobré praxe.

Neinvestiční dotační titul číslo jedna je na zvyšování druhové rozmanitosti, ochranu druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření stromů. Druhý dotační titulu je určen na výsadbu dřevin, které mají zlepšit lokální mikroklima a retenci vody a třetí dotační titul je na zadržování vody a snižování dopadů sucha pomocí tůní, mokřadů, opatření pro přirozenou retenci srážkových vod zasakovacími prvky, průlehy, opatřeními zabraňujícími vtoku srážkových vod do kanalizace a podobně, dále pak na opatřeními pro zpomalení odtoku z lesních pozemků, jako jsou svodnice, přehrázky a vsakovací jímky.

Plzeňský kraj přispěje dotací také zadržování vody a zpomalení jejího odtoku
Jeden z dotačních titulů má podpořit výsadbu dřevin v krajině
I na zvyšování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů a stanovišť nebo arboristická ošetření stromů míří dotační tituly z programu Zdravá krajina
s7
Veletrh SIMA nastavil zrcadlo
Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní...
IMG_0149
Pro trvalou udržitelnost živočišné produkce
Na výstavě EuroTier 2022 se představilo zcela nové řešení zpracování odpadu z živočišné výroby – hovězí...
Výběr z příspěvků