Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Stromy i zvířata součástí rostlinné výroby

Pastva dojnic

Agrolesnictví je obor starý jako zemědělství samo. Ještě nedávno však výklad evropské agrární politiky v ČR nepřál stromům na zemědělské půdě, protože plochy pod jejich korunami byly vylučovány z přímých plateb, takže chyběla motivace zemědělců nejen k výsadbám, ale i k jejich zachování na ploše pod platbou. To by se od letošního roku mohlo díky spuštění nové SZP změnit a agrolesnictví by se tak pro mnoho farmářů stalo hlavní strategií trvale udržitelného hospodaření.

Na území střední Evropy můžeme za posledních tři sta let pozorovat postupnou eliminaci dřevin ze zemědělské půdy. Stromy poskytovaly stín pro zemědělce i pro zvířata a časté byly remízky a linie dřevin na hranicích pozemků, okolo cest a vodních toků. Mnohem běžnější, než dnes byla také pastva ovcí, skotu i prasat v krajině. Díky intenzifikaci a mechanizaci zemědělství došlo k likvidaci většiny stromů na zemědělské půdě. Zbytky těchto systémů zůstaly zachovány ve Středomoří, zejména ve Španělsku a Portugalsku. Například ve Skandinávii je častá pastva zvířat v lesích. V oblasti Bílých Karpat nalezneme pastvu v extenzivních ovocných sadech. Ve zbytku Evropy převládají stromy na zemědělské půdě ve formě větrolamů. Naštěstí jsou agrolesnické systémy v zemích jako je Francie, Velká Británie, Německo, Maďarsko či v části Belgie podporovány, a to včetně jejich zakládání. K nim se od roku 2023 připojí také Česká republika, protože 12. 10. 2022 byl vládou schválen nový strategický plán SZP, který obsahuje dotační titul na zakládání agrolesnických systémů a péči o ně a nabyde účinnosti 1. dubna 2023. Jde o dva tituly silvoorebný, kdy je půda mezi pásy dřevin zemědělsky obhospodařována nebo silvopastevní, kdy mezi dřevinami probíhá pastva nebo seč. Sazba dotace na založení činí 4353 eur/ha zemědělské půdy – odpočet v případě zápočtu dřevin na TTP. Sazba dotace na péči po dobu čtyř let činí 754 eur/ha zemědělské půdy.

Z environmentálního pohledu stromy poskytují řadu benefitů, jako je stabilnější mikroklima, nižší tepelný stres zvířat, což může významně zvyšovat jejich užitkovost. V okolí stromů je vyšší početnost a druhová diverzita hmyzu, rostlin, ptáků a celková pestrost zemědělské krajiny. Stromy zvyšují únosnost půdy pro mechanizaci po deštích, omezují zhutnění a devastaci půdy zvířaty a mnoho dalšího.

Sklizeň píce

Cílem agrolesnictví je navrátit produkční stromy do zemědělské krajiny

Linie starých krajových odrůd jabloní

IMG_0488
Možnosti nových technologií v monitoringu hospodářských zvířat
Technologické systémy monitoringu je možné využívat u mnoha druhů hospodářských zvířat. Precizní chov...
Na předpověď rizik nejen v zemědělství se zaměřuje trojice portálů Foto Barbora Venclová
Trojice portálů pro udržitelné zemědělství
Sucho je jedním z důležitých témat, které v posledních letech nabývá stále více na významu. Jeho dopady...
Vetrolam F1
Moderní větrolamy proti erozi
Vědci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU) se zaměří na obnovu větrolamů, jejich...