hlavička webu

Více organické hmoty, méně eroze

Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval jejich budoucí využívání. Splnit takový cíl ale bude vyžadovat využití moderních technologií a patřičné množství financí na jejich pořízení. Kromě toho je nutné vyvinou a v tuzemských podmínkách otestovat vhodné postupy, kterými lze trvalé udržitelnosti hospodaření dosáhnout. Dobrá zpráva je, že tento proces probíhá v jak v zemědělské praxi, tak ve výzkumu řadu let a poskytuje použitelné výsledky. Významný vliv mají také novinky v IT technologiích.

Mezi klíčové faktory trvalé udržitelnosti patří zamezení další degradace půdy, stejně jako udržení a zvýšení její úrodnosti. S tím souvisí redukce pojezdů po pozemcích, kterou umožňuje využití systémů navádění strojů založených na GPS spolu s kolejovými řádky a příslušná analýza pozemků.  Dalším faktorem je udržení a zvýšení dodávky organické hmoty do půdy. K oběma cílům přispívají technologie redukovaného zpracování půdy, které snižují provzdušnění půdního profilu, a tedy mineralizaci organické hmoty. Jako nejvíce perspektivní se v současné době jeví pásové zpracování (strip-till), při kterém se půda zpracovává jen v pruhu, do kterého bude následně uloženo osivo. Meziřádek zůstává nezpracovaný a je na něj nahrnuta organická hmota z předešlé plodiny. Tento postup vyžaduje stroje vybavené přesným naváděním, které je dnes již poměrně běžnou technologií. Pásové zpracování se v dnešní době při využití pro setí jařin optimálně doplňuje zařazením vymrzající nebo nevymrzající meziplodiny, což podporuje nárůst organické hmoty v půdě. Zároveň tento postup poskytuje potravu půdnímu makro- i mikroedafonu, který má především v nezpracovávaném meziřádku dostatek klidu na svoji činnost. Na takto obhospodařovaném poli pak lze například sít i kukuřici i v erozně problematických polohách. Jak pokusy odborných výzkumných ústavů, tak poloprovozní pokusy zemědělské praxe ukazují, že eroze je na těchto plochách zcela zanedbatelná.

Zmíněný přístup pomáhá dosáhnout dalšího z cílů trvale udržitelného zemědělství, tedy zamezit znečišťování povrchových vod splachy z pole a přispívá k udržení vody v krajině, protože do určité míry usnadňuje zasakování. Zároveň pomáhá rozvíjet biologickou aktivitu půd.

IMG_8327
Šetrné substráty s minimální uhlíkovou stopou
Rašeliniště jsou mokřady, které představují 3 % povrchu zeměkoule, ale samotné obsahují 33 % suchozemského...
agriprecision5
Dny precizního zemědělství
Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto...
Výběr z příspěvků