Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Více organické hmoty, méně eroze

S využitím pásového zpracování půdy a vymrzající meziplodiny kukuřici pěstovat s minimálním rizikem eroze

Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval jejich budoucí využívání. Splnit takový cíl ale bude vyžadovat využití moderních technologií a patřičné množství financí na jejich pořízení. Kromě toho je nutné vyvinou a v tuzemských podmínkách otestovat vhodné postupy, kterými lze trvalé udržitelnosti hospodaření dosáhnout. Dobrá zpráva je, že tento proces probíhá v jak v zemědělské praxi, tak ve výzkumu řadu let a poskytuje použitelné výsledky. Významný vliv mají také novinky v IT technologiích.

Mezi klíčové faktory trvalé udržitelnosti patří zamezení další degradace půdy, stejně jako udržení a zvýšení její úrodnosti. S tím souvisí redukce pojezdů po pozemcích, kterou umožňuje využití systémů navádění strojů založených na GPS spolu s kolejovými řádky a příslušná analýza pozemků.  Dalším faktorem je udržení a zvýšení dodávky organické hmoty do půdy. K oběma cílům přispívají technologie redukovaného zpracování půdy, které snižují provzdušnění půdního profilu, a tedy mineralizaci organické hmoty. Jako nejvíce perspektivní se v současné době jeví pásové zpracování (strip-till), při kterém se půda zpracovává jen v pruhu, do kterého bude následně uloženo osivo. Meziřádek zůstává nezpracovaný a je na něj nahrnuta organická hmota z předešlé plodiny. Tento postup vyžaduje stroje vybavené přesným naváděním, které je dnes již poměrně běžnou technologií. Pásové zpracování se v dnešní době při využití pro setí jařin optimálně doplňuje zařazením vymrzající nebo nevymrzající meziplodiny, což podporuje nárůst organické hmoty v půdě. Zároveň tento postup poskytuje potravu půdnímu makro- i mikroedafonu, který má především v nezpracovávaném meziřádku dostatek klidu na svoji činnost. Na takto obhospodařovaném poli pak lze například sít i kukuřici i v erozně problematických polohách. Jak pokusy odborných výzkumných ústavů, tak poloprovozní pokusy zemědělské praxe ukazují, že eroze je na těchto plochách zcela zanedbatelná.

Zmíněný přístup pomáhá dosáhnout dalšího z cílů trvale udržitelného zemědělství, tedy zamezit znečišťování povrchových vod splachy z pole a přispívá k udržení vody v krajině, protože do určité míry usnadňuje zasakování. Zároveň pomáhá rozvíjet biologickou aktivitu půd.

Na předpověď rizik nejen v zemědělství se zaměřuje trojice portálů Foto Barbora Venclová
Trojice portálů pro udržitelné zemědělství
Sucho je jedním z důležitých témat, které v posledních letech nabývá stále více na významu. Jeho dopady...
Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
Efektivní ochrana proti hrabošům
V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé...
IMG_0488
Možnosti nových technologií v monitoringu hospodářských zvířat
Technologické systémy monitoringu je možné využívat u mnoha druhů hospodářských zvířat. Precizní chov...