hlavička webu

Zvýšení efektivity hnojení dusíkem

Průměrná účinnost hnojení dusíkem (NUE, z angl. Nitrogen Use Efficiency) se za běžných podmínek odhaduje na 32 až 53 %. Tuto účinnost lze zvýšit až na 70 %, pokud je hnojení dusíkem prováděno ve vhodné vegetační fázi rostlin, která reflektuje jejich zvýšené nároky na živiny. Kromě termínu aplikace je NUE dále ovlivněna typem použitého hnojiva, způsobem hnojení, zapravením hnojiv do půdy, průběhem počasí, aj.

Standardně se používá dělená aplikace dusíku obsaženého v běžně dostupných minerálních hnojivech. Jednou ze sofistikovanějších možností, jak zlepšit NUE, je aplikace minerálních hnojiv, která mají schopnost uvolňovat přijatelné živiny pomalu/řízeně. Podle principu uvolňování živin lze tato hnojiva klasifikovat buď jako (a) hnojiva s pomalým uvolňováním živin (SRF, z angl. Slow-Release Fertilizers) obsahující část živin v pomalu rozpustné formě nebo (b) hnojiva obsahující inhibitory ureázy, nitrifikace nebo obojí. Další skupinou (c) jsou hnojiva s řízeným uvolňováním (CRF, z angl. Controlled-Release Fertilizers), do které lze zařadit hnojiva obalovaná ve vodě nerozpustnými, polopropustnými nebo nepropustnými materiály s póry. CRF mají potenciál uvolňovat živiny řízeně a se zpožděním v souladu s nároky rostlin v čase. Poskytují tak zvýšenou efektivitu hnojení s dopadem na výnos a kvalitu produkce. Použitý obalový materiál by měl být schopen zpomalit uvolňování živin do takové míry, aby jediná aplikace hnojiva CRF dokázala pokrýt požadavky konkrétní plodiny po celou její vegetaci. Použití CRF má také potenciál snížit aplikační dávku hnojiva o 20 až 30 % doporučené úrovně bez redukce výnosu.

Vyvinuli obalované dusíkaté hnojivo

Vývojem a testováním obalovaného dusíkatého hnojiva se zabýval tým doc. Ing. Petra Škarpy, Ph.D., Z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s VÚCHT, a. s. a Lovochemií. Jako základ CRF hnojiva byl vybrán ledek amonný s dolomitem. Toto hnojivo bylo obaleno přírodním polymerem na bázi oleje. Takto připravený obal se oproti běžně používaným (zejména polyuretanům) vyznačuje biologicky odbouratelnější složkou zaručující vysokou míru degradability nátěrového materiálu.

Efekt obalovaných hnojiv byl testován v polních podmínkách, konkrétně ve výživě ozimé řepky, zrnové kukuřice a slunečnice. Do pokusů byly zařazeny směsi klasického neobalovaného hnojiva LAD s jeho obalovanou alternativou (O-LAD).

Na základě výsledků polních experimentů doc. Škarpa označil využití hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku jako funkční opatření zefektivňující výživu polních plodin dusíkem. Pilotní pokusy v řepce, zrnové kukuřici i slunečnici prokázaly pozitivní výnosovou odezvu plodin na LAD obalovaný biologicky odbouratelnými polymery aplikovaný jednorázově při regeneraci porostů (řepka) a před setím (kukuřice, slunečnice) ve směsi s klasickým hnojivem.

Testovaná hnojiva Foto Petr Škarpa
Testovaná obalovaná hnojiva Foto Petr Škarpa
Nejvyšší výnos semen ozimé řepky byl zaznamenám po jednorázové aplikaci hnojiva LAD v kombinaci s hnojivem obaleným vrstvou oleje na úrovni čtyři procenta hmotnosti (O-LAD4) v poměru 1:2 (LAD⅓ + O-LAD4⅔) Foto Petr Škarpa
Nejvyšší výnos semen ozimé řepky byl zaznamenám po jednorázové aplikaci hnojiva LAD v kombinaci s hnojivem obaleným vrstvou oleje na úrovni čtyři procenta hmotnosti (O-LAD4) v poměru 1:2 (LAD⅓ + O-LAD4⅔) Foto Petr Škarpa
Detail obalovaného hnojiva Foto Petr Škarpa
Detail obalovaného hnojiva Foto Petr Škarpa
Ilustrační foto
Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství
Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále...
a06_EU_konference_otv
Budoucnost mají úsporná řešení
Budoucnost v zemědělství mají taková řešení, která přinesou úspory. K nim se řadí zejména moderní technologie,...
Výběr z příspěvků