hlavička webu

Zemědělci mohou díky udržitelným principům ochraňovat vodu, půdu i vlastní kapsu

Úsilí farmářů udržitelně hospodařit je také motivací pro nové výzkumy a podporu ze strany státu i bankovních institucí. Bez změny v produkci i přístupu ke krajině bude lidstvo podle vědců jen těžko překonávat krize a narazí také na limity naší planety. Ať už však jde o úpravy krajiny, provoz bioplynových stanic, nebo hospodaření s vodou, mají všechny nápady řešení.

K principům trvale udržitelného zemědělství se obrací stále víc drobných farmářů i větších družstev. Řada českých zemědělců
však už nyní ukazuje, jak dobře využívat bioodpady, zachycovat vodu v krajině nebo předcházet odpadům.

Například 1. zemědělská a. s. Chorušice, kterou najdeme v chráněné krajinné oblasti Kokořínska a v ochranném pásmu vodního zdroje, už několik let pracuje na diverzifikaci krajiny. Od roku 2020 je totiž povinná parcelace půdních bloků do velikosti maximálně 30 hektarů. Proto vytváří podnik mezi jednotlivými bloky krajinné prvky a již od roku 2018 proto tvoří tzv.
biopásy. Jedná se o pruhy rozmanitých travních porostů, které jsou zároveň zdrojem nektaru pro opylovače. Tyto biopásy
nejsou nijak hospodářsky využívané, a proto poskytují téměř celoročně kryt rozmanitým druhům živočichů a především
mláďatům. Jsou zdrojem potravy a v neposlední řadě působí příznivě protierozně v krajině.

udržitelným přístupem ke krajině pracuje dlouhodobě také Zemědělské družstvo, které aktivně vytváří na pozemcích ohrožených vodní erozí tzv. svejly nebo-li průlehy, tedy opatření zadržující vodu a půdu v krajině. Jedná se o mělké, široké, často zatravněné příkopy s mírným sklonem proti okolnímu svahu, kopírující vrstevnice, které umožní napršené vodě se vsáknout do půdy, či umožňující neškodný a zpomalený odtok zachycené vody z pozemku.

Také například farma Dvory u Nymburka tvoří na svých pozemcích rozmanitou krajinu. Vybudovala již tři tůně o výměře 6,5 ha, 2,5 ha a 1,3 ha, dále zmeandrovala potok Liduška, vysázela několik kilometrů alejí a dále vysazuje větrolamy.

S ohledem na ochranu vodních zdrojů i na krajinu samotnou hospodaří také farma Selekta Pacov a. s. Důležitým faktorem na hospodaření podniku je skutečnost, že všechny pozemky se nachází v povodí vodárenské nádrže Švihov. Snaží se proto minimalizovat dopady zemědělské činnosti na jakost vody, a proto podnik například zatravnil údolnice a vytvořil ochranné
pásy, a také revitalizoval dva nedaleké potoky.

Farma Choťovice zaměřuje svoji pozornost na bezodpadové hospodářství a cirkulárně fungující podnik. Díky tomuto přístupu jsou jednotlivé činnosti propojeny a výsledný synergický efekt nabízí unikátně zkrácený celý „supply chain management“ až ke konečnému spotřebiteli. Vzhledem k objemu organického odpadu, který při každém pěstitelském procesu či chovu hospodářských zvířat vzniká, vybudovali na farmě bioplynovou stanici, která z těchto organických surovin vyrábí elektrickou a tepelnou energii. Tu využívá celý areál, a navíc jí zbyde dost, aby ji podnik nabízel dalším zájemcům. Celá farma je tak  energeticky soběstačným komplexem.

Udržitelné zemědělství je nejen českým, ale také celoevropským trendem. Evropská komise přišla v listopadu s návrhem
nařízení o obnově přírody s cílem zvrátit zhoršující se stav přírodních oblastí v EU. Jde například o zvýšení populace opylovačů,
obnovu mokřadů a rašelinišť poškozených zemědělskou činností nebo obnovu vodních toků. To se může dotknout mnoha zemědělců, pro které je třeba vytvořit podporu také z národních zdrojů a současně je připravený i soukromý sektor poskytnout dostatečnou pomoc. Například Československá obchodní banka, a. s., ve spolupráci se zemědělci a s předními českými  odborníky zpracovala sérii televizních pořadů zaměřených na udržitelné postupy v zemědělství, zprovoznila internetové stránky nazvané trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz s aktuálními informacemi z oboru a nabízí také poradenství pro zemědělce ve všech oblastech udržitelnosti včetně přechodu na nízkouhlíkové hospodaření.*

ČSOB

 

IMG_0488
Možnosti nových technologií v monitoringu hospodářských zvířat
Technologické systémy monitoringu je možné využívat u mnoha druhů hospodářských zvířat. Precizní chov...
hmyz 01
Se změnami klimatu hmyz stále déle vzdoruje podzimu
Listí na stromech pomalu žloutne, ale sršně asijské vesele dál bzučí, komáři tygrovaní bodali ještě na...
Výběr z příspěvků