hlavička webu

Aby žádné osivo nepřišlo nazmar

Společnost SEED SERVICE s. r. o. uspořádala v lednu a únoru sérii seminářů zaměřených na trvalé travní porosty. Na přednáškách se podíleli zástupci společností Sano-Moderní výživa zvířat, spol. s r. o., P&L, spol. s r. o., ZNZ Pelhřimov, s. r. o., a také Mendelovy univerzity v Brně.

Přednášku na téma Přísevy na TTP, obnova TTP a setí tržních plodin si na semináři připravil Ing. Antonín Šedek z firmy P&L, spol. s r. o. Jak komentoval, většina technologických postupů v zemědělství začíná sklizní předplodiny. V případě trvalých travních porostů se doporučuje sklizeň kvalitním strojem s ostrými noži a následný rychlý odvoz hmoty z pozemku. Dále je pro úspěch technologie nutné ošetření plochy prutovými bránami a, pokud to podmínky umožňují, aplikace selektivního či totálního herbicidu v takzvané retardační dávce.

„Na trvalé travní porosty by se na rozdíl od pozemku po obilninách měly používat masivní prutové brány s větším průměrem prutů, až osm milimetrů. Většinou mají dělenou smykovací desku a hydraulicky nastavitelný přítlak,“ komentoval Ing. Šedek a dodal, že pokud se neprovede mulčování speciálními prutovými bránami, potom je vzcházivost přísevu podstatně nižší. Případné přisévaní pomocí prutových bran je neefektivní a v podstatě se jedná o vyhozené osivo.

Přísevy trav

Technologie přísevů TTP dodávaná firmou P&L, spol. s r. o., je založená na využití zvlněných disků, jenž proříznou travní drny, odstraní rostlinné zbytky a nakypři půdu pouze pro přisévaná semena. Tak je vytvořeno pro tato semena seťové lůžko a tím konkurenční výhoda pro vzcházení.

V této souvislosti doporučil přednášející využití secích strojů Ripper s několika možnými variantami:

  • Ripper 300 HD – 19 secích botek, jednokomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 HD – 19 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 HDL – 19 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň (aplikace kapalné formy hnojiva nebo inokulantu),
  • Ripper 300 – 22 secích botek, jednokomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 – 22 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 L – 22 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň (aplikace kapalné formy hnojiva nebo inokulantu).

„Výsevek by měl být 25 až 30 kg kvalitní travní směsi na hektar, a to bezprostředně po druhé, někde třetí seči. Nesmí se zapomínat ani na podzimní odstranění zbytků porostu i po mulčování. Přísev se pak provádí brzy z jara. Ve vyšších polohách se sněhovou pokrývkou se může uplatnit tzv. spící setí, kdy se seje těsně před napadnutím sněhu. Strojem Ripper se dají přisévat odděleně travní směsi a vojtěška (jetel) a to souběžně, protože stroj je vybaven dvojkomorovou výsevní skříní. Dvě rovnocenná výsevní ústrojí umožňují set s různými výsevky, a to tak zvaným čistosevem, nebo směsně.  Roční dávka makroprvků by měla činit 135 kg dusíku, 25 kg fosforu, 125 kg draslíku a 40 kg hořčíku,“ komentoval Ing. Šedek.

Výhody masivní techniky

Jak sdělil zástupce firmy P&L, výhodou strojů Ripper je jednoduchost, snadnost obsluhy, přesnost setí a také nízká energetická náročnost – bez nutnosti pohonu vývodovým hřídelem – traktory od 120 koní. „Jedná se o vhodnou technologii i pro menší farmáře ve znevýhodněných oblastech. Navíc je secí stroj Ripper univerzální, kvalitně zaseje obiloviny, olejniny, luskoviny, malá semena i trávy. Při jeho použití nedochází k masivnímu narušení drnu a povrch zůstává rovný. Zónová příprava seťového lůžka má silně protierozní efekt, v praxi je ověřena vysoká vzcházivost semen,“ vyjmenoval Ing. Šedek a dodal, že všechny pracovní orgány strojů Ripper jsou jištěny proti kamenům.

„Tuto techniku lze využít i v systému regenerativního zemědělství, kdy se seje tržní plodina současně s pomocnou plodinou střídavě ob řádek. Obvykle je pomocnou plodinou luskovina, které zajistí zhruba 40 až 50 kilogramů dusíku v půdě. Ten je pak k dispozici tržní plodině v době vegetace. Příkladem může být pěstování řepky společně s hrachem,“ uzavřel Ing. Šedek.

Ing. Antonín Šedek
O trvalé travní porosty je potřeba se starat
Z takového porostu se dobrá píce nesklidí
vinice
Réva vinná v měnících se klimatických podmínkách
Vinohradnický seminář společnosti Bayer s. r. o. v Zaječí přinesl i přednášku o možnostech krátkodobé...
escube - rostliny
Půdní mikrogel ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy
Multifunkční 100 % biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně...
Výběr z příspěvků