Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Ekologické zemědělství v EU: desetiletí růstu

V ekologickém zemědělství se dají udržovat trvalé travní porosty pastvou skotu

Podíl zemědělské půdy EU využívané k ekologickému zemědělství se v období 2012–2020 zvýšil o více než 50 %, přičemž roční nárůst činil 5,7 %. V roce 2020 bylo 9,1 % zemědělské plochy EU obhospodařováno ekologicky. V průměru, i když se v jednotlivých členských státech značně liší, jsou ekologické zemědělské podniky větší než konvenční zemědělské podniky a provozují je mladší manažeři zemědělských podniků. V reakci na růst produkce se maloobchodní prodej ekologických produktů v EU mezi lety 2015 a 2020 zdvojnásobil. To jsou jedny z hlavních závěrů zprávy o ekologickém zemědělství, kterou dnes zveřejnila Evropská komise.

Čtyřmi zeměmi s největší plochou ekologického zemědělství v EU jsou Francie, Španělsko, Itálie a Německo, které v roce 2012 dohromady představovaly 52 % celkového objemu a v roce 2020 59 %. Největší podíl plochy využívané ekologickým zemědělstvím v EU byl věnován trvalým travním porostům (42 %), zeleným krmivům (17 %), obilovinám (16 %) a trvalým kulturám, jako je ovoce, olivy a vinice (11 %). Navzdory významnému růstu představuje ekologická živočišná výroba stále malý podíl celkové živočišné produkce v EU, a to mezi 1 % a 7 % v závislosti na odvětví.

Snižování užití hnojiv a pesticidů

V době, kdy je pro EU zásadní snížit svou závislost na hnojivech z geopolitických, environmentálních a ekonomických důvodů, údaje z účetní datové sítě EU pro zemědělství (FADN) ukazují, že ekologické zemědělské podniky vynakládají na tyto produkty a pesticidy mnohem méně než konvenční zemědělské podniky. Ekologické farmy s plodinami na orné půdě ušetří 75–100 % nákladů na přípravky na ochranu rostlin na hektar a 45–90 % nákladů na hnojiva na hektar ve srovnání s konvenčními farmami. Ekologické zemědělské podniky mají v průměru nižší výnosy (například o 5–30 % nižší u výnosů plodin) a v některých odvětvích mají větší potřebu pracovní síly, aby produkovaly stejnou výstupní hodnotu jako konvenční zemědělské podniky. Stále vytvářejí podobný nebo vyšší příjem na pracovníka díky vyšším cenám a vyšší úrovni podpory EU, která vyplývá především ze společné zemědělské politiky (SZP).

Platby pro ekologii

V roce 2020 obdrželo 61,6 % půdy v EU využívané k ekologickému zemědělství zvláštní platby podpory z ekologické produkce ze SZP, přičemž v průměru 144 eur/ha podpory SZP a 79 eur/ha vnitrostátního spolufinancování. Ekologičtí zemědělci v oblastech s přírodními omezeními by mohli získat dodatečnou podporu, která podpoří zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním. Další opatření pro rozvoj venkova rovněž podpořila rozvoj ekologické produkce, včetně investic do postupů ekologického zemědělství a podpory na uvádění ekologických produktů na trh a jejich propagaci. V nové SZP (počínaje rokem 2023) je podíl využívané zemědělské půdy, která obdrží podporu SZP pro ekologické zemědělství, vyšší.

Ekologické produkty

Rychlý nárůst prodeje ekologických produktů ukazuje na růst poptávky spotřebitelů a úspěšnost opatření na udržení poptávky. Růst prodeje biopotravin byl obzvláště silný během pandemie covid-19, což je chápáno jako důsledek toho, že spotřebitelé věnují větší pozornost zdravotním problémům, vyšší spotřebě potravin doma a/nebo nedostatku konvenčních potravin. Současný hospodářský vývoj, jako je inflace potravin, však ovlivňuje kupní sílu spotřebitelů v EU a má vliv na poptávku po ekologických produktech.

Udržitelnost ekologického zemědělství

Zveřejněný přehled trhu zahrnuje údaje o ekologickém zemědělství a vývoji odvětví ekologické produkce v EU za poslední desetiletí, včetně analytických prvků týkajících se ekologické produkce, udržitelnosti odvětví ekologické produkce, prodeje ekologických produktů, dovozu ekologických produktů a druhu a výše veřejné podpory, kterou odvětví ekologické produkce EU obdrželo. Nastiňuje, jak podpora ekologického zemědělství ze strany EU přispěje k dosažení ambicí Zelené dohody, a obsahuje přehled podpory přechodu a zachování ekologického zemědělství, jakož i ambicí ekologického zemědělství ve strategických plánech SZP. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj sektoru ekologického zemědělství ve vybraných členských státech EU, konkrétně v Rakousku, Polsku, Česku, Francii a Rumunsku. Zpráva rovněž představuje iniciativy EU na podporu výzkumu a inovací v odvětví ekologické produkce.

Ag-Press

Ekologicky udržitelně se dají chovat i dojená plemena

Péče o welfare chovaných zvířat patří do "technik" udržitelné živočišné výroby

Bioplynové stanice v zemědělských podnicích využívají často hnůj (kejdu) či zbytky krmiv

web_unie1_U
Podpora moderních postupů
Evropská unie chce více podporovat rozvoj moderních technologií a postupů v zemědělství. Půjde například...
tuz1_U
Více organické hmoty, méně eroze
Trvale udržitelné zemědělství se zaměřuje na takový způsob obhospodařování agroekosystémů, který by neomezoval...
met1u
Traktor na metan, sériové výroby
Od roku 2006 započala společnost New Holland svoji strategii zaměřenou na získávání energie z alternativních...