hlavička webu

Ekologické zemědělství v EU: desetiletí růstu

Podíl zemědělské půdy EU využívané k ekologickému zemědělství se v období 2012–2020 zvýšil o více než 50 %, přičemž roční nárůst činil 5,7 %. V roce 2020 bylo 9,1 % zemědělské plochy EU obhospodařováno ekologicky. V průměru, i když se v jednotlivých členských státech značně liší, jsou ekologické zemědělské podniky větší než konvenční zemědělské podniky a provozují je mladší manažeři zemědělských podniků. V reakci na růst produkce se maloobchodní prodej ekologických produktů v EU mezi lety 2015 a 2020 zdvojnásobil. To jsou jedny z hlavních závěrů zprávy o ekologickém zemědělství, kterou dnes zveřejnila Evropská komise.

Čtyřmi zeměmi s největší plochou ekologického zemědělství v EU jsou Francie, Španělsko, Itálie a Německo, které v roce 2012 dohromady představovaly 52 % celkového objemu a v roce 2020 59 %. Největší podíl plochy využívané ekologickým zemědělstvím v EU byl věnován trvalým travním porostům (42 %), zeleným krmivům (17 %), obilovinám (16 %) a trvalým kulturám, jako je ovoce, olivy a vinice (11 %). Navzdory významnému růstu představuje ekologická živočišná výroba stále malý podíl celkové živočišné produkce v EU, a to mezi 1 % a 7 % v závislosti na odvětví.

Snižování užití hnojiv a pesticidů

V době, kdy je pro EU zásadní snížit svou závislost na hnojivech z geopolitických, environmentálních a ekonomických důvodů, údaje z účetní datové sítě EU pro zemědělství (FADN) ukazují, že ekologické zemědělské podniky vynakládají na tyto produkty a pesticidy mnohem méně než konvenční zemědělské podniky. Ekologické farmy s plodinami na orné půdě ušetří 75–100 % nákladů na přípravky na ochranu rostlin na hektar a 45–90 % nákladů na hnojiva na hektar ve srovnání s konvenčními farmami. Ekologické zemědělské podniky mají v průměru nižší výnosy (například o 5–30 % nižší u výnosů plodin) a v některých odvětvích mají větší potřebu pracovní síly, aby produkovaly stejnou výstupní hodnotu jako konvenční zemědělské podniky. Stále vytvářejí podobný nebo vyšší příjem na pracovníka díky vyšším cenám a vyšší úrovni podpory EU, která vyplývá především ze společné zemědělské politiky (SZP).

Platby pro ekologii

V roce 2020 obdrželo 61,6 % půdy v EU využívané k ekologickému zemědělství zvláštní platby podpory z ekologické produkce ze SZP, přičemž v průměru 144 eur/ha podpory SZP a 79 eur/ha vnitrostátního spolufinancování. Ekologičtí zemědělci v oblastech s přírodními omezeními by mohli získat dodatečnou podporu, která podpoří zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním. Další opatření pro rozvoj venkova rovněž podpořila rozvoj ekologické produkce, včetně investic do postupů ekologického zemědělství a podpory na uvádění ekologických produktů na trh a jejich propagaci. V nové SZP (počínaje rokem 2023) je podíl využívané zemědělské půdy, která obdrží podporu SZP pro ekologické zemědělství, vyšší.

Ekologické produkty

Rychlý nárůst prodeje ekologických produktů ukazuje na růst poptávky spotřebitelů a úspěšnost opatření na udržení poptávky. Růst prodeje biopotravin byl obzvláště silný během pandemie covid-19, což je chápáno jako důsledek toho, že spotřebitelé věnují větší pozornost zdravotním problémům, vyšší spotřebě potravin doma a/nebo nedostatku konvenčních potravin. Současný hospodářský vývoj, jako je inflace potravin, však ovlivňuje kupní sílu spotřebitelů v EU a má vliv na poptávku po ekologických produktech.

Udržitelnost ekologického zemědělství

Zveřejněný přehled trhu zahrnuje údaje o ekologickém zemědělství a vývoji odvětví ekologické produkce v EU za poslední desetiletí, včetně analytických prvků týkajících se ekologické produkce, udržitelnosti odvětví ekologické produkce, prodeje ekologických produktů, dovozu ekologických produktů a druhu a výše veřejné podpory, kterou odvětví ekologické produkce EU obdrželo. Nastiňuje, jak podpora ekologického zemědělství ze strany EU přispěje k dosažení ambicí Zelené dohody, a obsahuje přehled podpory přechodu a zachování ekologického zemědělství, jakož i ambicí ekologického zemědělství ve strategických plánech SZP. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj sektoru ekologického zemědělství ve vybraných členských státech EU, konkrétně v Rakousku, Polsku, Česku, Francii a Rumunsku. Zpráva rovněž představuje iniciativy EU na podporu výzkumu a inovací v odvětví ekologické produkce.

Ag-Press

Ekologicky udržitelně se dají chovat i dojená plemena
Péče o welfare chovaných zvířat patří do „technik“ udržitelné živočišné výroby
Bioplynové stanice v zemědělských podnicích využívají často hnůj (kejdu) či zbytky krmiv
a06_EU_konference_otv
Budoucnost mají úsporná řešení
Budoucnost v zemědělství mají taková řešení, která přinesou úspory. K nim se řadí zejména moderní technologie,...
1704400300242
Budou jablka sbírat drony?
Buď někomu uletěly včely, anebo vzlétl roj dronů. Napadlo mě, když jsem zaslechla drnčivý zvuk v jedné...
Výběr z příspěvků