hlavička webu

Miliony eur pro kvalitní a udržitelné zemědělsko-potravinářské produkty EU

Evropská komise v roce 2023 vyčlení 185,9 milionu eur na financování propagačních činností v oblasti udržitelných a vysoce kvalitních zemědělsko-potravinářských produktů v EU i na celém světě. Pracovní program v oblasti propagační politiky na rok 2023, který dne 16. 12. 2022 Komise přijala, přispívá k realizaci politických priorit Evropské komise na období 2019–2024, zejména strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Očekává se, že propagační projekty vybrané v roce 2023 zdůrazní a podpoří produkty, které splňují cíle, jako je udržitelnost zemědělství EU, zlepšení životních podmínek zvířat a podpora spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny a zdravého a udržitelného stravování. Částky, které jsou k dispozici pro kampaně vybrané v roce 2023, jsou téměř rovnoměrně rozděleny mezi propagaci na vnitřním trhu EU a ve třetích zemích, a to 83,3 milionu eur a 83,1 milionu eur.

Vybrané kampaně budou informovat spotřebitele v EU i ve světě o různých režimech jakosti a značkách EU, jako jsou zeměpisná označení nebo ekologické produkty. Posledně jmenovaná kategorie bude mít v souladu s akčním plánem pro ekologickou produkci přidělené finanční prostředky ve výši až 28 milionů eur na stimulaci poptávky po ekologických produktech. Dalších 36 milionů eur půjde na podporu udržitelných zemědělských postupů příznivých pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat ze strany evropských spotřebitelů a na spotřebu zemědělsko-potravinářských produktů produkovaných udržitelným způsobem.  Na podporu zdravější a vyváženější stravy bude více než 19 milionů eur vyčleněno konkrétně na propagaci čerstvého ovoce a zeleniny, aby se tomuto odvětví pomohlo čelit přetrvávajícím problémům, jako je klesající spotřeba a vývoz a slabá vyjednávací pozice vůči velkým maloobchodníkům a zpracovatelům. Obecně platí, že propagační činnosti zaměřené na spotřebitele na vnitřním trhu by měly odkazovat na výživová doporučení cílového členského státu (členských států) a být s nimi v souladu.  Výzvy k předkládání návrhů pro nadcházející kampaně v roce 2023 zveřejní Evropská výkonná agentura pro výzkum v lednu 2023. Široká škála subjektů, jako jsou obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské skupiny odpovědné za propagační činnosti mohou požádat o financování a předložit své návrhy. Takzvané jednoduché programy může předkládat jedna nebo více organizací ze stejné země EU. Víceúčelové programy musí pocházet od alespoň dvou vnitrostátních organizací z nejméně dvou členských států nebo od jedné či více evropských organizací. Cílem propagačních kampaní o zemědělských produktech EU je otevřít zemědělcům v EU a širšímu potravinářskému průmyslu nové tržní příležitosti a pomoci jim vybudovat jejich stávající podnikání. Kromě zvýšení udržitelné produkce a spotřeby zemědělských produktů podporuje propagační politika rovněž udržitelné oživení zemědělsko-potravinářského odvětví EU v náročném hospodářském kontextu.

SZP a sociální udržitelnost v EU

Zemědělství se stará nejen o zemědělce a jejich rodiny v celé EU, ale také udržuje společnost jako celek prostřednictvím řady základních služeb. Zemědělství přispívá společnosti zejména tím, že zajistí potraviny a další základní materiály pro občany, působí jako hospodářská páteř venkovských společenství. Společná zemědělská politika (SZP) zajišťuje, aby zemědělci mohli tyto služby nadále poskytovat dlouhodobě, a to tím, že bude prosazovat hospodářskou udržitelnost zemědělství. Hospodářská opatření SZP obsahují ustanovení podporující sociální začlenění, jako je podpora malých zemědělců a přerozdělovací platby. Opatření SZP v oblasti životního prostředí jsou rovněž koncipována tak, aby byla sociálně udržitelná. Podporou závazků hospodaření a investic, které jsou prospěšné pro životní prostředí, umožňuje SZP všem zemědělcům chránit přírodní zdroje a biologickou rozmanitost jménem společnosti, což je základní služba, která by jinak nebyla trhem odměňována. Kromě toho SZP prostřednictvím politik a opatření, které se konkrétně zaměřují na zabezpečení potravin a podporují venkovské komunity, zajišťuje, aby zemědělství mohlo přispívat k udržitelnosti na všech úrovních společnosti.

Výroba bezpečných a udržitelných potravin

Zajišťování potravin je ústředním prvkem EU. Jedním z prvních cílů SZP, jedné z prvních a největších politik EU, bylo zajistit dodávky potravin po druhé světové válce. Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ odráží počáteční cíle EU tím, že vytyčuje cestu k udržitelnému potravinovému systému v EU. Tento systém uspokojí potřeby rostoucí populace a zároveň zajistí, aby potraviny byly vyráběny podle vysokých zdravotních, environmentálních a etických standardů. Pro pomoc zemědělství splnit požadavky společnosti prosazuje SZP efektivní produkci potravin, která dosahuje maximálních výnosů pro zemědělce, spotřebitele a životní prostředí, a to prostřednictvím transformace výrobních metod a systémů řízení vedoucí ke snížení používání pesticidů a hnojiv a co nejlepší využití přírodních, technologických a digitálních řešení, poskytování široké škály podpůrných opatření, která posilují příjmy zemědělských podniků a zvyšují jejich konkurenceschopnost. Jsou financována informačních a propagačních opatření s cílem vzdělávat spotřebitele o zemědělství EU jako o bezpečném a udržitelném zdroji jejich potravin.

Podpora odolných venkovských komunit

Zemědělství je páteří venkovských komunit v celé EU. Tyto komunity čelí řadě problémů, jako je stárnutí demografie a nedostatečně rozvinutá infrastruktura, jakož i nedostatek služeb a pracovních příležitostí. SZP pomáhá posilovat odolnost venkovských komunit mnoha způsoby. Politika rozvoje venkova se zaměřuje na sociální začleňování, vytváření pracovních míst a diverzifikaci a rozvoj venkovské infrastruktury, jako je rozšíření širokopásmového pokrytí. Programy rozvoje venkova zahrnují podporu prostřednictvím metody LEADER, která sdružuje venkovské komunity za účelem přípravy a řízení strategií místního rozvoje, mimořádná podpora pro zemědělce v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními a pomáhá zmírnit negativní socioekonomické důsledky opouštění půdy. Platby pro mladé zemědělce podporují generační obměnu a udržitelnost venkovského obyvatelstva. Prostřednictvím společného rámce pro monitorování a hodnocení (CMEF) shromažďuje Komise komplexní socioekonomické ukazatele venkovských oblastí a zajišťuje řešení hlavních sociálních otázek, jako je vylidňování, chudoba a nezaměstnanost. SZP rovněž uznává a posiluje vztah mezi venkovskými komunitami a venkovským prostředím. Opatření na ochranu krajiny, volně žijících živočichů a přírodních zdrojů, jako je čistý vzduch a řeky, jsou prospěšná nejen pro zemědělství a životní prostředí, ale přispívají také ke kvalitě života ve venkovských oblastech a otevírají příležitosti pro rekreační aktivity a cestovní ruch s cílem dále podporovat venkovské komunity.

Zdroj: Ag-Press

Také hovězí maso patří mezi oblíbené a zdravé potraviny.
2
Mobilní kontejner vyrábí čistou energii
Čeští odborníci vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního kontejneru, který může zásobovat...
default
Místo pesticidů meziřádkový kypřič
Některé plevele jsou vůči herbicidům už rezistentní a kromě toho se také snižuje ochota společnosti tolerovat...
Výběr z příspěvků