hlavička webu

Povedená objemná krmiva – udržitelný chov dojnic

Předposlední únorový týden proběhl seminář o silážích s vyhlášením výsledků dalšího ročníku soutěže Silážní liga aneb Objem ničím nenahradíš. Akce pořádaná společností ACE Agro s. r. o., se tentokrát konala v Olomouci v Park hotelu Prachárna. Program byl ukončen vyhlášením nejlepších objemných krmiv.

Zástupkyně firmy Syngenta Ing. Anna Sadloňová, PhD. (Syngenta Slovakia) si připravila přednášku na téma Výhody sklizně ozimého ječmene na zeleno pro produkci siláží. O travních porostech jako o zdroji píce pro udržitelné zemědělství přednášel doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně.

Zahraniční host, Dave Davis, popisoval vznik nežádoucích metabolitů ve špatně fermentovaných silážích a také eliminaci jejich vzniku při výrobě siláží. Vysvětlil působení silážních klostridií, vznik kadaverinu, kyseliny máselné, octové i mléčné a využití homofermentativních mléčných bakterií jako inokulantu.

MUDr. Jan Špička (Advanced Prevision) popisoval ve své přednášce metody stanovení mykotoxinů v krmivu. Jeho přednášku doplnil Jan Špindler (Agrovision Hradec Králové).

O využití polní laboratoře HarvestLab na sklízecí řezačce John Deer a o prostupu sklizně přednášel Marek Fikejs (Strom Praha a. s.) a Ing. Ondřej Černý (Bayer) doplnil informace o hybridech kukuřice jejich výsevu pomocí využití Harvst Labu.

Vyhlášení nejlepších objemů

Letošními porotci, kteří vybírali tři vítězná konzervovaná krmiva z pěti nejlepších v každé kategorii a kontrolovali i výsledky testování krmiv v laboratoři, byli Doc.Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita), Ing. Karel Liška (NETIS a. s.) a MVDr. Václav Osička (MilkProgress – poradenství s. r. o.).

Kategorie hrachy a LOS: první ZS Kratonohy a. s., druhé ZD Velká Chyška, třetí Agros Vraný, d. v. Živočišná výroba v ZS Kratonohy a.s. se zaměřuje na chov holštýnského skotu.Společnost hospodaří v řepařské výrobní oblasti a pěstují kromě potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky olejné a kukuřice na zrno krmné plodiny pro živočišnou výrobu. Je to převážně vojtěška na senáž a kukuřice na siláž. Celková výměra zemědělské půdy činí 1795 hektarů. ZD Velká Chýška hospodaří na 2500 ha v oblasti Českomoravské vrchoviny nedaleko Pacova, 2100 ha je orná půda. Družstvo kolem 2200 kusů, více než 900 dojnic českého strakatého skotu.V Agrosu Vraný na Kladensku chovají holštýnky a pěstují krmné plodiny.

Kategorie jetel: Příkosická zemědělská a. s. první a třetí místo a druhé místo Zemědělské družstvo „Roštýn“. Zemědělské družstvo Roštýn obhospodařuje na jižní Moravě zemědělské pozemky na výměře 2600 ha. Chovají celkem 800 holštýnských dojnic. Příkosická zemědělská a. s. se zabývá zemědělskou výrobou nedaleko Rokycan. Chovají 1350 dojnic českého  straka ho skotu. V rostlinné výrobě pěstují pšenici, oves, ječmen, tritikale, ale hlavní důraz kladou na výrobu objemových krmiv pro živočišnou výrobu. Pěstují kukuřici i hrách pro siláž a z travních porostů vyrábějí seno a senáž.

Kategorie kukuřice: pořadí ZD Nové Město na Moravě, Zemědělské družstvo „Roštýn“, Agro Jesenicko a. s.  V živočišné výroba v podniku ZD Nové Město na Moravě chovají 950 krav českého strakatého skotu. Družstvo hospodaří na 3800 ha zemědělské půdy a má 1000 ha TTP. Pěstují pšenici, ječmen ozimý a jarní, řepku, kukuřici či  jetel. Zemědělský podnik Agro Jesenicko a. s. hospodaří na výměře 2300 ha zemědělské půdy v okolí Jeseníku nad Odrou. V rostlinné výrobě pěstují obiloviny, řepku i kukuřici.

Kategorie ozimy: pořadí Rolnická společnost Lesonice a. s., Agronet Nesovice a 1. zemědělská a.s. Chorušice. Hlavní činností Rolnické společnosti Lesonice a. s., je chov asi 1000 holštýnských dojnic. Využívají vlastní krmiva. Pěstují převážně obilí, kukuřici, řepku, pícniny a sóju. Agronet Nesovice hospodaří na Vyškovsku na ploše asi 2082 ha zemědělské půdy. Chovají 400 holštýnských dojnic, pro které produkují siláže a senáže. Výměra orné půdy 1. zemědělské a.s. Chorušice je asi 1570 ha. Pěstují ozimou a jarní pšenici, kukuřici na zrno a siláž, řepku a další plochu využívají pro výrobu objemných krmiv pro skot. Chovají holštýnský skot, ale také plemena jersey a brovn swiss, průměrný stav je 350 dojnic.

 Kategorie tráva: pořadí Zemědělské družstvo Olbramkostel, Palomo Loštice, ZD Sloupnice. Zemědělské družstvo Olbramkostel hospodaří v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti v okolí Znojma na 1209 ha zemědělské půdy. Chovají asi 310 dojnic s užitkovostí. Základem výživy skotu jsou především kvalitní objemná krmiva. Hlavní složkou směsných krmných dávek je kukuřičná siláž vojtěško-travní senáž, žitná senáž sláma a seno. Společnost Palomo Loštice má rostlinnou výrobu na výměře 2200 ha, pěstovanými plodinami jsou obiloviny, kukuřice, cukrovka, řepka a objemné krmivo pro živočišnou výrobu, pro 450 holštýnských krav a odpovídající počet mladých zvířat. ZD Sloupnice v současnosti hospodaří na přibližně 3000 hektarech zemědělské půdy, z toho je 2560 hektarů orné půdy a 440 hektarů trvalých travních porostů. Významnými plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Značný podíl výměry je určen pro krmné plodiny, silážní kukuřice a jetel luční, hrách, ale i obiloviny, jako jsou triticale ozimé, pšenice ozimá a také ječmen jarní. Chovají 950 krav holštýnského skotu.

Kategorie vojtěška: pořadí Agros Vraný d.v., Agronet Nesovice, Zemědělská společnost Sloveč a. s. Zemědělská společnost Sloveč a. s. hospodaří v oblasti Městce Králové na rozloze zhruba 3000 ha. ZS Sloveč, a.s. pěstuje tradiční plodiny jako jsou ozimá pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen, ozimá řepka, kukuřice, vojtěška. V současné době se chovají 700 holštýnských krav.

Kvalitní objemná krmiva jsou pro výživu skotu zásadní, bez nich nebude stádo krav zdravé a ekonomika chovu bude negativně ovlivněna.

stáj
TMR pro dojnice musí být dobře promíchána,, aby nedocházelo k jejímu přebírání
kukuřičná siláž
Nejen kukuřičná siláž musí být výborně vyrobena i odebírána pro krmení dojnic
vojtěška
Odborná komise vybírala pro soutěž Silážní liga nejlepší siláže v šesti kategoriích (např. vojtěška)
Dozrávající lata čiroku odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
Ruzyňská odrůda čiroku potvrdila své fumigační schopnosti
Intenzivní monokultury zelenin jsou po celém světě poškozovány rostlinnými parazitickými háďátky, zejména...
TUZ_gastroodpad1
K energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod může přispět gastroodpad
Růst cen energií vede čistírny odpadních vod k posilování své energetické soběstačnosti. Některé společnosti...
Výběr z příspěvků