hlavička webu

Obdělávají půdu v pásech i na svazích

Skupina RenoFarmy hospodaří v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde zkouší pěstování dvou plodin v pásech. Tuto agrotechniku lze využít i na svažitých pozemcích. Díky rozdílnému vegetačnímu období vybraných plodin je vždy přítomen porost, který chrání půdu před erozí a zvyšuje také kapacitu půdy při příjmu dešťových srážek.

„Téma trvalé udržitelnosti je naší firmě velice blízké. Půda je náš obnovitelný zdroj, proto chceme, aby byla trvale v co nejlepší kondici,“ říká Petr Vlasák, generální ředitel skupiny RenoFarmy, podle kterého je jedním ze zásadních problému dneška hospodaření s vodou. „Našim záměrem je, aby voda neztékala z pole, ale byla zadržována v krajině. Jednou z možností, jak co nejlépe hospodařit s vodou, je takzvané pásové hospodaření. Tato technologie je stará více než sto let. Nicméně v současné době, kdy hrozí větší a větší sucho jsme se rozhodli ji vyzkoušet i v našich podmínkách,“ dodává generální ředite. Pilotní projekt hospodaření v pásech se rozhodli realizovat na svažitých pozemcích na RenoFarmě Bílovec, a. s., v lokalitě Na Výšině u Bílovce v Moravskoslezském kraji, kde skupina RenoFarmy hospodaří.

Pruhy jako řešení proti erozi

 

Princip pásového hospodaření spočívá v tom, že je pozemek rozdělen do pásů, v našem případě do pásů o šířce 24 m. Plodiny se vysévají v pásech a sejí se po směru vrstevnic, kolmo na odtokové linie pozemku. V jednom pásu je zaseta jedna plodina a v druhém plodina odlišná, každá z nich dozrává v jiném agrotechnickém termínu, takže je na každém druhém pásu hustě zakořeněný vysoký ochranný porost. „Ve srovnání s tradičním obděláváním polí po spádnici, tedy z kopce dolů, je tento způsob hospodaření mnohonásobně účinnější, co se týká zadržování vody v krajině,“ vysvětluje Petr Vlasák s tím, že v jedné vegetační sezóně se střídá plodina s nízkým protierozním účinkem s plodinou s protierozním účinkem vysokým.

Vždy se vybere jedna plodina jarní a druhá ozimá tak, aby vždy alespoň část pole zůstala pokrytá vegetací a nedocházelo ke smyvu půdy. Díky tomuto rozvržení pozemků jsou srážky vždy zachyceny plodinou, která je v plné vegetaci, tedy takzvanou ochrannou plodinou. Aby řešení dané lokality bylo komplexní a funkční, jsou pásy produkčních plodin doplněné o manipulační zatravněné pásy. Díky tomuto modernímu postupu je zabráněno erozi a veškerá srážková voda je efektivně využita na celém pozemku.

Pásové obhospodařování půdy Foto archiv
Pásové obhospodařování půdy Foto archiv
Po rozdělení pozemku na pásy - se všechny produkční plochy nacházejí v klasifikaci NEO - nízká erozní ohroženost Foto archiv
Po rozdělení pozemku na pásy – se všechny produkční plochy nacházejí v klasifikaci NEO – nízká erozní ohroženost Foto archiv
SIVAL F5
Vstříc výzvám budoucí zahradnické výroby
Zahradnictví zítřka prezentoval mezinárodní salon SIVAL 2023 ve francouzském městě Angers v regionu Pays...
 BASF to build new fermentation plant for crop protection products in Ludwigshafen
Nový insekticid vznikne fermentací
Nový fermentační závod na výrobu přípravků na ochranu rostlin postaví v Ludwigshafenu německá společnost...
Výběr z příspěvků