hlavička webu

Živočišná výroba jako cesta k trvale udržitelnému zemědělství

Chov hospodářských zvířat je pilířem globálního potravinového systému a přispívá ke snižování chudoby, zajišťování potravin a rozvoji zemědělství. Podle Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) se hospodářská zvířata podílejí 40 % na celosvětové hodnotě zemědělské produkce a podporují živobytí a zabezpečení potravin a výživy téměř 1,3 miliardy lidí. Zároveň existuje široký prostor pro zlepšení postupů v odvětví živočišné výroby, aby byly udržitelnější.

Hospodářská zvířata hrají hlavní roli v udržitelných potravinových systémech – například hnůj je kritickým zdrojem přirozených hnojiv. Hospodářská zvířata jsou důležitým aktivem pro ohrožené komunity. Celosvětově je asi 500 milionů chovatelů pastevně chovaných zvířat, kteří jsou závislí na pastvě jako zdroji obživy. Lokálně mají systémy živočišné výroby potenciál přispívat k zachování biologické rozmanitosti a sekvesstraci uhlíku v půdě a biomase. V drsných prostředích, jako jsou hory a suché oblasti, představuje dobytek často jediný způsob, jak udržitelně přeměnit přírodní zdroje na potravu, vlákninu a pracovní sílu pro místní komunity.

Světová banka se zavázala přispívat na odvětví živočišné výroby k udržitelnému rozvoji. Banka podporuje země, aby zvládaly rostoucí poptávku po živočišných bílkovinách a reagovaly na ni způsoby, které jsou výrazně méně škodlivé pro životní prostředí a výrazně méně přispívají ke změně klimatu.

Investice do veterinárních služeb a dohledu nad nemocemi zvířat jsou rovněž zásadní pro zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, snížení ekonomického dopadu nemocí zvířat, zlepšení bezpečnosti potravin a snížení rizik antimikrobiální rezistence. Prevence chorob zvířat může omezit přenos zvířecích patogenů na člověka a kontrolovat výskyt smrtelných zoonotických chorob u zdroje zvířat, kde je opatření nákladově nejefektivnější. Zlepšené hospodaření s hospodářskými zvířaty je nedílnou součástí přístupu „Jedno zdraví“, který se snaží optimalizovat zdraví lidí, zvířat a planet.

Jako součást svého závazku pomáhat zemím budovat udržitelné a výživné potravinové systémy posouvá Světová banka své investice do chovu hospodářských zvířat směrem k větší udržitelnosti a klimaticky příznivým výsledkům.

Projekty podporované bankami se snaží zlepšit různé dimenze systémů chovu hospodářských zvířat a hodnotových řetězců pomocí pák, jako je zvýšení efektivity, vyvážení dávek zvířat a udržitelné získávání krmiv, sekvestrace uhlíku v zemědělské krajině, energeticky účinné technologie a obnovitelné zdroje energie, zdraví zvířat a welfare a lepší hospodaření s hnojem.

Například  Program udržitelného rozvoje hospodářských zvířat v Kazachstánu, schválený v roce 2020, zahrnuje ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, rozvoj udržitelného odvětví produkce hovězího masa a přispění k diverzifikaci ekonomiky od ropných a nerostných zdrojů. Cílem programu je zvýšit produkci hovězího masa a zároveň sledovat absolutní snížení emisí skleníkových plynů. Toho bude dosaženo třemi způsoby: zvýšením produktivity a snížením emisí skleníkových plynů na jednotku produktu prostřednictvím zlepšených postupů chovu hospodářských zvířat; zvýšením sekvestrace půdního uhlíku prostřednictvím zlepšených postupů řízení pastvy; a přijetím energeticky účinných zařízení a obnovitelné energie ke snížení a vytlačení používání fosilních paliv.

Prostřednictvím probíhajících studií a vývoje plánů se Světová banka snaží zlepšit finanční pobídky pro chovatele hospodářských zvířat, kteří ve svých provozech snižují emise skleníkových plynů, tím, že poskytuje  snazší přístup k financování v oblasti klimatu  (jako jsou kompenzace na zmírnění nebo podmíněné úvěrové linky).

Světová banka s partnery připravila průvodce investicemi do udržitelného chovu hospodářských zvířat. První část průvodce se zabývá otázkami životního prostředí a změnou klimatu. Druhá část se zabývá zdravotními problémy. Třetí oddíl se bude zabývat spravedlivým rozměrem udržitelnosti.

Zdroj: worldbank.org

Chov ovcí je významný zejména v hůře přístupných hornatých oblastech
Projekty podporované bankami se snaží zlepšit různé dimenze systémů chovu hospodářských zvířat a hodnotových řetězců pomocí pák, jako je zvýšení efektivity, vyvážení dávek zvířat a udržitelné získávání krmiv, sekvestrace uhlíku v zemědělské krajině
Světová banka se zavázala přispívat na odvětví živočišné výroby k udržitelnému rozvoji
TUZ ekofarma F1
Farmařením proti změně klimatu
Farma Mezi poli sídlí v bývalé pevnosti na okraji Olomouce v úrodné oblasti Hané. Od začátku projektu...
BKT_AGRIMAXFACTOR_Field
Elektrická vozidla vyžadují speciální pneumatiky
Navrhování a vývoj pneumatik, vhodných pro elektrickou mobilitu, se ubírá specifickou cestou, která se...
Výběr z příspěvků