Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Nová technologie pěstování kukuřice

Porost kukuřice s podsevem žita a hrachu Foto Antonín Kintl
V rámci technologií precizního zemědělství se intenzivně vyvíjí možnost využití dronů pro mapování pozemků, za účelem monitoringu stavu pěstované plodiny nebo detekce plevelů, a následné cílené aplikace do zón jejich výskytu. Otevírá se tak cesta pro šetrnou, cílenou aplikaci agrochemikálií s ohledem na ochranu životního prostředí, snížení stresu pěstovaných plodin a nákladů na samotnou aplikaci.

Systémy precizního zemědělství lze využít i k výběru technologie setí a organizace porostu s ohledem na erozní ohroženost daného pozemku nebo části pozemku. S využitím DPZ vyrobíme snímek pozemku (obr. 1 vlevo), proložíme vrstevnicemi (obr. 1 uprostřed) a identifikujeme erozně ohroženou část (obr. 1 vpravo). Na této části pozemku můžeme využít níže popsanou technologii setí, tedy vysetí hlavní plodiny společně s přísevem směsi plodin žita a hrášku (obr. 3). Inovační aspekt této technologie spočívá v pěstování hlavní plodiny – kukuřice seté – a podsevu, směsi podpůrných plodin žita a hrachu jako protierozního prvku při pěstovaní kukuřice na erozně ohrožených pozemcích.

Jednou z výhod pěstování smíšené kultury je dvojnásobné zastoupení jedinců na ploše, které vede k dřívějšímu zapojení porostu, což se projeví na silnější konkurenci vůči vyskytujícím se plevelům, a zároveň dojde k větší pokryvnosti povrchu půdy. Čím víc biomasy se na půdě nachází, tím méně hrozí nebezpečí eroze.

Vývoj nové techniky

K zakládání porostů smíšené kultury byla vyvinuta modulární výsevní jednotka, chráněná užitným vzorem č. 36605, která je umístěna na rám přesného secího stroje. Cílem bylo sestavit secí stroj se secími jednotkami a modulárními secími jednotkami, které by umožnily současný přesný řádkový výsev kukuřice (rozteč 75 cm) a meziřádkový výsev směsi podplodin určených k ochraně půdy na pozemcích, kde se pěstuje kukuřice. Použití secího stroje s modulární secí jednotkou přináší podstatné změny technologie pěstování hlavních plodin a podplodin na jednom pozemku. Setí v jedné operaci má výhodu v tom, že v případě dělené operace, tedy setí v následném přejezdu, eliminuje vliv počasí. Výhodou secího stroje je, že současně dokáže vyset osivo kukuřice daného hybridu s HTS 300–350 g v požadovaném množství (j/ha) podle půdně klimatických podmínek daného stanoviště i směsi podplodin mezi řádky kukuřice. Z výsledků Ing. Antonína Kintla ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. a jeho týmu je patrné, že varianty kukuřice seté v kombinaci s luskovinoobilnou směsí mají silné protierozní účinky.

Identifikace místa pro využití níže popsané technologie, a to pěstování kukuřice s podsevem směs žita a hrachu. Snímek pozemku pořízený pomocí UAV (vlevo). Proložení vrstevnicemi (uprostřed). Identifikace erozně ohrožené části pozemku (vpravo)

Identifikace místa pro využití níže popsané technologie, a to pěstování kukuřice s podsevem směs žita a hrachu. Snímek pozemku pořízený pomocí UAV (vlevo). Proložení vrstevnicemi (uprostřed). Identifikace erozně ohrožené části pozemku (vpravo)

Modulární jednotka v provedení tlačném na rámu přesného secího stroje pro kukuřici

Modulární jednotka v provedení tlačném na rámu přesného secího stroje pro kukuřici

NH elektro
Elektro herbicid přináší výhody
Odklon od používání chemických prostředků k ochraně rostlin je zřejmý, a proto je třeba hledat nové možnosti....
2 drubezarna
Chov slepic v mobilním kurníku
Znovuzavádění mobilních kurníků pro chov nosnic může sice působit jako retro, ale s klasikou, která u...
Deutz-Fahr Udržitelný 01
Výrobce motorů si posílil kompetence v oblasti elektropohonů
Výrobce motorů Deutz intenzivně prosazuje svou strategii elektrifikace. Akvizice specialisty na baterie...