hlavička webu

Nová technologie pěstování kukuřice

V rámci technologií precizního zemědělství se intenzivně vyvíjí možnost využití dronů pro mapování pozemků, za účelem monitoringu stavu pěstované plodiny nebo detekce plevelů, a následné cílené aplikace do zón jejich výskytu. Otevírá se tak cesta pro šetrnou, cílenou aplikaci agrochemikálií s ohledem na ochranu životního prostředí, snížení stresu pěstovaných plodin a nákladů na samotnou aplikaci.

Systémy precizního zemědělství lze využít i k výběru technologie setí a organizace porostu s ohledem na erozní ohroženost daného pozemku nebo části pozemku. S využitím DPZ vyrobíme snímek pozemku (obr. 1 vlevo), proložíme vrstevnicemi (obr. 1 uprostřed) a identifikujeme erozně ohroženou část (obr. 1 vpravo). Na této části pozemku můžeme využít níže popsanou technologii setí, tedy vysetí hlavní plodiny společně s přísevem směsi plodin žita a hrášku (obr. 3). Inovační aspekt této technologie spočívá v pěstování hlavní plodiny – kukuřice seté – a podsevu, směsi podpůrných plodin žita a hrachu jako protierozního prvku při pěstovaní kukuřice na erozně ohrožených pozemcích.

Jednou z výhod pěstování smíšené kultury je dvojnásobné zastoupení jedinců na ploše, které vede k dřívějšímu zapojení porostu, což se projeví na silnější konkurenci vůči vyskytujícím se plevelům, a zároveň dojde k větší pokryvnosti povrchu půdy. Čím víc biomasy se na půdě nachází, tím méně hrozí nebezpečí eroze.

Vývoj nové techniky

K zakládání porostů smíšené kultury byla vyvinuta modulární výsevní jednotka, chráněná užitným vzorem č. 36605, která je umístěna na rám přesného secího stroje. Cílem bylo sestavit secí stroj se secími jednotkami a modulárními secími jednotkami, které by umožnily současný přesný řádkový výsev kukuřice (rozteč 75 cm) a meziřádkový výsev směsi podplodin určených k ochraně půdy na pozemcích, kde se pěstuje kukuřice. Použití secího stroje s modulární secí jednotkou přináší podstatné změny technologie pěstování hlavních plodin a podplodin na jednom pozemku. Setí v jedné operaci má výhodu v tom, že v případě dělené operace, tedy setí v následném přejezdu, eliminuje vliv počasí. Výhodou secího stroje je, že současně dokáže vyset osivo kukuřice daného hybridu s HTS 300–350 g v požadovaném množství (j/ha) podle půdně klimatických podmínek daného stanoviště i směsi podplodin mezi řádky kukuřice. Z výsledků Ing. Antonína Kintla ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. a jeho týmu je patrné, že varianty kukuřice seté v kombinaci s luskovinoobilnou směsí mají silné protierozní účinky.

Identifikace místa pro využití níže popsané technologie, a to pěstování kukuřice s podsevem směs žita a hrachu. Snímek pozemku pořízený pomocí UAV (vlevo). Proložení vrstevnicemi (uprostřed). Identifikace erozně ohrožené části pozemku (vpravo)
Identifikace místa pro využití níže popsané technologie, a to pěstování kukuřice s podsevem směs žita a hrachu. Snímek pozemku pořízený pomocí UAV (vlevo). Proložení vrstevnicemi (uprostřed). Identifikace erozně ohrožené části pozemku (vpravo)
Modulární jednotka v provedení tlačném na rámu přesného secího stroje pro kukuřici
Modulární jednotka v provedení tlačném na rámu přesného secího stroje pro kukuřici
1-agro biznis
Zelená dohoda musí být pro zemědělce udržitelná
Zelená dohoda (tzv. Green Deal), by měla poskytnout nadějné perspektivy do budoucna. Místo toho hrozí,...
tuz6
Budou sledovat vliv prérijních pásů na biodiverzitu
Krátkodobé a dlouhodobé dopady využívání prérijních pásů na partnerských farmách v Michiganu a Iowě budou...
Výběr z příspěvků