Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Veletrh SIMA nastavil zrcadlo

Čtyřmi motory o celkovém příkonu 3 kW disponuje tento robot Orio od firmy Naio Technologies. Zdrojem energie jsou lithiové akumulátory o výkonu 21, nebo 32 kW. Robot je určený pro lehčí polní práce, zejména pro přesné plečkování

Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní zemědělství. A tyto trendy lze spatřovat ve dvou rovinách. První z nich je omezení produkce oxidu uhličitého, hospodaření s energiemi a využití obnovitelných zdrojů energie a druhá automatizace a robotizace zemědělských prací.

Cíl dekarbonizace zemědělství a výrobků s ním souvisejících je v poslední době velmi zřetelný. Při prezentaci nových stojů a technologií bývá zmíněno, že se vyznačují nízkou uhlíkovou stopou, využívají principů recyklace a obnovitelných zdrojů energie. A to je jistě chválihodné.

Trochu složitější je to v případě tradičního zemědělství, kde propagovaná myšlenka spočívající v tom, že minimálním či nulovým obděláváním půdy snížíme přirozené rozkladné procesy organické hmoty v půdě a tím i produkci oxidu uhličitého má své limity. Ne vždy je to totiž možné, protože správné obdělávání půdy má na její úrodnost významný vliv a přispívá i ke snížení počtu plevelných rostlin. Naprostou nutností je pak obdělávání půdy v ekologickém zemědělství, kde není možné používat herbicidy. Takže tak jednoduché řešení to není a díky biologické podstatě pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat ani nemůže být.

O mnoho jednodušší je přijetí přínosů automatizace a robotizace zemědělských prací. Nakonec kvalitních pracovníků do zemědělství přichází málo a tak je víceméně logické, že optimální řešení spočívá v tom že tito odborníci budou schopni určovat a kontrolovat práci vícero autonomních strojů. Dnes jsou v zemědělské technice běžné systémy on-line přenosu dat, díky nimž si může vedoucí pracovník na dálku kontrolovat kde se jaká technika pohybuje, jakou rychlostí či s jakou spotřebou paliva, nebo výkonností. A od těchto systémů je již jen krůček k plně autonomnímu provozu. U velké zemědělské techniky typu traktorů či sklizňových strojů zatím není obvyklý, ale u menších strojů začínáme roboty na polích vídat. Jejich práce je zatím převážně orientována do oblasti přesného setí nebo plečkování širokořádkových porostů polních plodin a práce v sadech a vinicích. V živočišné výrobě se stále více rozvíjejí automatické systémy kontroly zdravotního stavu, užitkovosti, krmení nebo dojící roboty.

Trend robotiky již nelze zastavit a může významně přispět i do oblasti trvale udržitelného zemědělství, zejména u strojů které jsou v rostlinné výrobě schopné pracovat s detekcí na úrovni jednotlivých rostlin. Pak bude možné rostliny individuálně přihnojit a pesticidy ošetřovat jen ty co jsou napadené chorobami a škůdci, postřikovat herbicidy jen plevelné rostliny (to už možné je), nebo provádět plečkování i v řádcích kulturní plodiny (také to už je realita).

V celku to pak přinese významné úspory chemických prostředků a snížení zátěže pro životní prostředí. A hektarové výnosy se přitom nesníží, ba právě naopak.

Tenhle ježek od firmy Meropy je průzkumný robot jehož cílem je projíždět porost a snímat data o něm. Výsledky lze použít při tvorbě aplikačních map s ohledem na výživový a zdravotní stav rostlin, sledování pokryvnosti půdy, výpočet vegetačních indexů a podobné prvky precizního zemědělství

Firma Exxact Robotics vyrobila tento robotický nosič nářadí Traxx určený především pro agregaci s postřikovačem a přesnou, selektivní aplikaci chemických látek při ošetřování vinic

Farmdroid FD20 je robotem který využívá fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Jeho hlavní využití je pro plečkování a přesné setí širokořádkových plodin, přičemž řádková či meziřádková vzdálenost je stavitelná od 22,5 do 75 cm. Základní hmotnost robota činí 900 kg, takže při práci jen minimálně utužuje půdu

náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek informoval o pohledu na regenerativní zemědělství
Příspěvek k uhlíkové neutralitě
V Evropské unii tvoří zemědělské emise 420 milionů tun oxidu uhličitého (CO2), včetně Velké Británie....
1
Podpora zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů přispěje k udržitelnosti
Nový dotační titul ministerstva životního prostředí (MŽP) propojí několik pro životní prostředí příznivých...
met1u
Traktor na metan, sériové výroby
Od roku 2006 započala společnost New Holland svoji strategii zaměřenou na získávání energie z alternativních...