hlavička webu

Pět klíčových zásad trvale udržitelného zemědělství

Výrobní systémy a politiky a instituce, které jsou základem globální potravinové bezpečnosti, jsou stále nedostatečnější. Udržitelné zemědělství musí pečovat o zdravé ekosystémy a podporovat udržitelné hospodaření s půdou, vodou a přírodními zdroji a zároveň zajistit celosvětovou potravinovou bezpečnost. Uvádí to na svém webu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Aby bylo zemědělství udržitelné, musí uspokojovat potřeby současných i budoucích generací, pokud jde o jeho produkty a služby, a zároveň zajišťovat ziskovost, zdraví životního prostředí a sociální a ekonomickou spravedlnost. Celosvětový přechod na udržitelné potraviny a zemědělství bude vyžadovat zásadní zlepšení účinnosti využívání zdrojů, ochrany životního prostředí a odolnosti systémů.

FAO uvádí, že současná trajektorie růstu zemědělské produkce je neudržitelná kvůli jejím negativním dopadům na přírodní zdroje a životní prostředí. Třetina zemědělské půdy je znehodnocena, došlo ke ztrátě až 75 % genetické rozmanitosti plodin a 22 % plemen zvířat je ohroženo. Více než polovina rybích populací je plně využívána a v posledním desetiletí bylo přibližně 13 milionů hektarů lesů ročně přeměněno na jiné využití půdy.

Zastřešujícími problémy, kterým čelíme, jsou rostoucí nedostatek a rychlá degradace přírodních zdrojů v době, kdy rychle roste poptávka po potravinách, krmivech, vláknech a zboží a službách ze zemědělství (včetně plodin, hospodářských zvířat, lesnictví, rybolovu a akvakultury). Jedny z nejvyšších nárůstů populace se předpokládají v oblastech, které jsou závislé na zemědělství a které již nyní vykazují vysokou míru potravinové nedostatečnosti. Situaci komplikují další faktory jako například prohlubující se soutěž o přírodní zdroje, změna klimatu, rostoucí pohyb osob a zboží, nebo změny životního prostředí a výrobních postupů

Z výše uvedeného vyplývá podle FAO pět klíčových zásad, jimiž se má řídit strategický rozvoj nových přístupů a přechod k udržitelnosti:

Zásada 1: Pro udržitelné zemědělství má zásadní význam zlepšení účinnosti využívání zdrojů;

Zásada 2: Udržitelnost vyžaduje přímá opatření k zachování, ochraně a posílení přírodních zdrojů;

Zásada 3: Zemědělství, které nechrání a nezlepšuje životní podmínky a sociální blahobyt na venkově, je neudržitelné;

Zásada 4: Udržitelné zemědělství musí zvyšovat odolnost lidí, komunit a ekosystémů, zejména vůči změně klimatu a nestabilitě trhu;

Zásada 5: Dobrá správa věcí veřejných je nezbytná pro udržitelnost přírodních i lidských systémů.

„Abychom se vyrovnali s rychlým tempem změn a zvýšenou nejistotou, je třeba udržitelnost vnímat jako proces, nikoli jako jednoznačně definovaný konečný bod, kterého je třeba dosáhnout. To zase vyžaduje rozvoj technických, politických, řídicích a finančních rámců, které podporují zemědělské výrobce a správce zdrojů zapojené do dynamického procesu inovací,“ konstatuje na svém webu FAO.

Udržitelné zemědělství musí pečovat o zdravé ekosystémy
Je nezbytné podporovat udržitelné hospodaření s půdou, vodou a přírodními zdroji
UZ 1 foto 1
„Udržitelné“ medaile z Hannoveru
Téma udržitelného zemědělství rezonovalo i na mezinárodním veletrhu EuroTier, který se konal v polovině...
Dozrávající lata čiroku odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
Ruzyňská odrůda čiroku potvrdila své fumigační schopnosti
Intenzivní monokultury zelenin jsou po celém světě poškozovány rostlinnými parazitickými háďátky, zejména...
Výběr z příspěvků