hlavička webu

Precizní zemědělství v praxi

Precizní zemědělství je soubor technologií, které využívá stále více zemědělských podniků. Cílem je zefektivnění hospodaření i ochrana životního prostředí a celkově udržitelnost zemědělské výroby.

Na rozsah využívání technologií precizního zemědělství v České republice se zaměřilo celorepublikové šetření mezi zemědělskými subjekty. Jak uvedly Mgr. et Mgr. Tereza Válková a Ing. Jana Hlaváčková z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), analyzovaná data pochází z dotazníkového šetření mezi subjekty hospodařícími na zemědělské půdě v ČR. Dotazník byl vytvořen na základě konzultací mezi ÚZEI, Ministerstvem zemědělství a odborníků z řad akademické sféry i zemědělské praxe. Šetření mezi zemědělskými subjekty bylo podpořeno také vybranými zemědělskými profesními organizacemi a svazy. Celkem bylo rozesláno více než 22 tisíc e-mailů, dotazníky byly vyhodnocovány anonymně.

Výsledná data byla získána od více než 5,6 % zemědělských subjektů, které měly v LPIS 2022 evidovanou zemědělskou půdu, přičemž zjištěné odpovědi reprezentují 13,7 % zemědělské půdy v ČR v roce 2022. Konkrétně je zastoupeno 14,9 % orné půdy, 9,5 % trvalých kultur a 11,0 % celkové výměry trvalých travních porostů různé velikostní kategorie podniků, informují dále zástupkyně ÚZEI.

Z šetření vyvozují řadu závěrů. V rostlinné výrobě podle dotazníků využívá technologie precizního zemědělství přibližně 30,1 % hospodařících podniků, které se nejčastěji nachází ve Středočeském kraji (19,1 %). Rozšíření konkrétních typů technologií se mezi subjekty velmi liší. Zatímco některé technologie jsou mezi zemědělci hojně rozšířeny, jiné jsou využívány spíše okrajově. Nejvíce využívanými technologiemi jsou ty, které spadají do kategorie „navádění a řízení soustav“. Ty aplikuje 22,7 % subjektů (75,3 % uživatelů precizního zemědělství). Konkrétně je nejvíce zastoupeno navigování a automatizace při řízení strojů (20,0 % subjektů; 62,6 % výměry všech subjektů). Právě o zavedení těchto technologií v budoucnu přemýšlí nejvíce subjektů. Zavést do svého podniku navigaci a automatizaci řízení strojů chce zhruba polovina subjektů. Jako největší bariéra pro rozšíření těchto technologií byly detekovány finance.

Výsledná data byla získána od více než 5,6 % zemědělských subjektů, které měly v LPIS 2022 evidovanou zemědělskou půdu Foto Barbora Venclová
Geografické rozložení podniků s technologiemi precizního zemědělství v rostlinné výrobě Zdroj ÚZEI
Precizní zemědělství je budoucností hospodaření Foto Barbora Venclová
UZ 1 foto 1
„Udržitelné“ medaile z Hannoveru
Téma udržitelného zemědělství rezonovalo i na mezinárodním veletrhu EuroTier, který se konal v polovině...
normande
Ekologické zemědělství v EU: desetiletí růstu
Podíl zemědělské půdy EU využívané k ekologickému zemědělství se v období 2012–2020 zvýšil o více než...
Výběr z příspěvků